Rijlesgever.be - Voorwaarden toegang beroep

VOORWAARDEN TOEGANG TOT HET BEROEP VAN RIJLESGEVER

Om te mogen lesgeven, moet je houder zijn van een brevet van beroepsbekwaamheid dat maar kan behaald worden het slagen voor een reeks examens, ingericht door de Vlaamse overheid, en het volgen van een stage.

Er zijn verschillende soorten brevetten van beroepsbekwaamheid, afhankelijk van de categorie van voertuigen waarmee je wenst les te geven.  Er zijn vijf verschillende brevetten:

 • brevet I: voor rijschooldirecteurs en adjunct-rijschooldirecteurs
 • brevet II: voor rijlesgevers praktijk voor voertuigen van de categorieën B en G
 • brevet III: voor rijlesgevers theorie
 • brevet IV: voor rijlesgevers praktijk voor voertuigen van de categorieën AM, A1, A2 en A
 • brevet V: voor rijlesgevers praktijk voor voertuigen van de categorieën B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D en D+E

VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DE TOEGANG TOT HET BEROEP ALS STAGIAIR

 • Bij indiensttreding als stagiair:
  • ben je minstens 3 jaar houder van een rijbewijs cat. B.
  • kan je een uittreksel uit het strafregister 596.1-7 (rijscholen) van maximaal 3 maand oud voorleggen (hoe aanvragen)
  • ben je niet vervallen geweest van het recht om een motorvoertuig te besturen voor veroordelingen (behalve bij uitwissing van de veroordeling of bij herstel in eer en rechten). Meer info uitwissing en hestel in eer en rechten.
  • heb je geen veroordelingen opgelopen (zie wettekst artikel 12).
  • ben je houder van een geldig rijgeschiktheidsattest voor bestuurders van groep 2 (medische schifting) dat als code T vermeld wordt op je rijbewijs. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een arbeidsgeneesheer.
 • De functie van praktijklesgever is niet verenigbaar met de functie van tolk bij het theorie-examen, en met de functie in een technische controle van motorvoertuigen
 • In voorkomend geval (ambtenaren, politiediensten, ..) is er toelating nodig van je hiërarchische overste om les te mogen/kunnen geven in een erkende rijschool.
 • Je bent houder van een stagetoelating uitgereikt door de bevoegde overheid na welslagen voor de schriftelijke en mondelinge examens.

Uitzonderingen:

Brevet III:

 • Indien je ENKEL houder bent of wil worden van een brevet III, is er geen medische schifting nodig.
 • Je bent houder een diploma van hoger secundair onderwijs of kan een beroepservaring van ten minste 6 jaar als rijlesgever praktijk aantonen.

Brevet IV:

 • Bij indiensttreding ben je houder van een rijbewijs cat. A.
 • Bij de inschrijving: attest van de gevolgde vierdaagse motorstage

Brevet V:

 • Bij indiensttreding ben je minstens drie jaar houder van een rijbewijs cat. B en heb je een geldig rijbewijs van de categorie van voertuig waarmee onderricht je onderricht wil geven.
 • Je bent houder van het brevet II.

 

De informatie op deze website is gebaseerd op de huidige wetgeving volgens het KB van 11/05/2004 erkenning rijscholen.  

TOP