Rijlesgever.be - Stage

Stage

Ben je geslaagd voor de schriftelijke en mondelinge examens, dan ontvang je van de Vlaamse overheid een aanvraag tot stagetoelating. Deze aanvraag moet je ingevuld terugzenden naar de bevoegde overheid, samen met een recent uittreksel uit het strafregister model 596.1-7 en een fotokopie van je rijbewijs (recto-verso) waarop het attest van rijgeschiktheid vermeld staat.

Hierna ontvang je stagetoelating en kan je de stage starten bij een erkende rijschool.
De stagetoelating is drie jaar geldig.

 

Duur van de stage

Brevet Aantal stage-uren zonder erkende opleidingscursus Aantal stage-uren met erkende opleidingscursus
Brevet II 300 uur 225 uur
Brevet III 76 uur 57 uur
Brevet IV 300 uur 225 uur
Brevet V 200 uur (*) 150 uur (*)

 

 • Heb je na 01/12/2004 op regelmatige basis een opleidingscursus gevolgd bij een erkend opleidingscentrum, kan je genieten van een stageduurvermindering van 25%.
 • Ben je al houder van een ander brevet, dan wordt de minimum stageduur met 1/3de verminderd.
 • (*) aangezien je voor het brevet V reeds houder moet zijn van het brevet II is de stageduur reeds verminderd met 1/3de.

 

Stageprogramma

Het stageprogramma omvat:

 • basisprincipes van de werking van een rijschool
 • bijwonen van theorie-, praktijk- en evaluatielessen
 • onderricht, met inbegrip van de voorbereiding van de lessen en de evaluatie
 • inleiding in de organisatie van de examencentra en het bijwonen van praktijkexamens

Opgelet: Tijdens de stageperiode kan je maximaal vijf praktijkexamens bijwonen.
Hierbij zijn volgende regels van toepassing:

 • je dient je stagetoelating aan de examinator te tonen en kan dan samen met de stagemeester de praktijkexamens bijwonen;
 • je neemt plaats achterin het lesvoertuig: de examinator kiest eerst zijn plaats en pas dan neem jij plaats in het voertuig;
 • tijdens het examen heb je dezelfde rechten en plichten als de begeleidende rijlesgever (geen toegang tot het privé-terrein, geen aanwijzingen op welke manier ook, geen invloed op het verloop van het examen).
 • Opmerking: je mag ook onbeperkt zelfstandig je leerlingen begeleiden naar het praktijkexamen van zodra je directeur hiervoor groen licht geeft.

Stageverloop

 • Minstens de helft van de voorziene stage-uren moet je presteren onder toezicht van een lesgever met minstens twee jaar ervaring, terwijl de helft van die uren door de stagemeester zelf moeten bijgewoond en begeleid worden.
 • Er mogen dus maximum drie personen in het lesvoertuig plaatsnemen: de leerling, de stagiair en de stagemeester of de ervaren praktijklesgever.(niet van toepassing voor Brevet III)
 • De stagemeester (of lesgever met twee jaar ervaring) moet aanwezig zijn bij de lessen die je als stagiair geeft, tot je stagemeester kan waarborgen dat je geschikt bent om een doeltreffend en nuttig onderricht te geven, en adequaat en gepast kan reageren bij gevaar tijdens de praktijkles.
 • Je stagemeester neemt deel aan de voorbereiding van de lessen.
  Tijdens de stage houd je het formulier “Stageverloop” (zie Documenten verder) bij, dat op het einde van de stage ondertekend door jou en de stagemeester bij het stageattest wordt gevoegd.
 • Opgelet! Wanneer de stage niet verloopt volgens bovenstaande voorwaarden, worden de stage-uren geannuleerd door de inspectiedienst van de bevoegde overheid.
TOP