Rijlesgever worden - Modelles

Modelles

Na het volbrengen van de stage ontvang je van de erkende rijschool een stageattest, waarmee jij of de erkende rijschool je kan inschrijven voor deelname aan de modelles. Je moet deze modelles afleggen binnen de geldigheidsduur van je stagetoelating.
Ben je geslaagd voor je modelles? Proficiat, dan ben je vanaf dan rijlesgever!


Slaag je niet voor je modelles, moet je je stage opnieuw beginnen. Houd er wel rekening mee dat je je stage moet afronden binnen de twee jaar na het afleggen van de examens. Bij het verstrijken van de twee jaar, moet je het mondelinge en schriftelijke examen opnieuw afleggen.

Opmerking: Voor brevet IV en brevet V dient er ook een behendigheidsproef afgelegd te worden.

Procedure inschrijving voor de modelles:

  • download het inschrijvingsformulier voor de modelles
  • download het stageattest
  • download het stageverloop
  • vul alle formulier in en bezorg deze per post aan: Vlaamse Overheid, departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel.

Data van de modellessen

Zittijd Inschrijven voor Datum modelles (*)
     
     
     
3e zittijd 2019 10 april 2019 mei of juni 2019
4e zittijd 2019 10 augustus 2019 september of oktober 2019
5e zittijd 2019 20 oktober 2019 november of december 2019

 

(*) De planning van de examendata wordt door MOW opgemaakt nà de uiterste datum van afsluiting van de inschrijvingen. De kandidaten worden individueel uitgenodigd voor de modelles.

Meer informatie over het verloop van de modelles

 

Geslaagd?

Je ontvangt van de Vlaamse Overheid MOW een aanvraag tot instructietoelating.  Je vult dit formulier in en stuurt dit samen met een kopie van je rijbewijs en een attest van goed gedrag en zeden naar MOW

 

De informatie op deze website is gebaseerd op de huidige wetgeving volgens het KB van 11/05/2004 erkenning rijscholen.  De Vlaamse regering werkt aan een nieuw decreet tot wijziging van dit KB.  Edulogia kan niet aansprakelijk gesteld worden voor wijzigingen die zich in de loop van het opleidingstraject voordoen in functie van de inwerkingtreding van dit nieuwe decreet, zoals wijzigingen m.b.t. de toelatingsvoorwaarden, leerstof voor de examens, vrijstellingen, aantal examens en wijze waarop deze georganiseerd worden, stageduur of overgangsmaatregelen.  Deze lijst is niet limitatief opgesteld.

 

TOP